Rechten & Plichten 23 over erfrecht

5923-rechten-plichten-23-over-erfrecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht


Rol van notaris in testamentenregister

Niet zomaar elke notaris kan toch nagaan of er een testament van iemand in het Centraal Testamenten Register is?

U hebt gelijk. Daarvoor zijn strenge procedures. Alleen de betreffende nog levende opsteller (testateur) mag weten of er wel een testament is. Niet anderen dus!
Er bestaat sinds het nieuwe erfrecht ook twee soorten testamentsvormen: een notarieel testament en een depottestament. Het voert te ver hier om het uit te leggen. Het testament blijft ook geheim totdat de testateur is overleden.
Het ging in een eerdere rubriek over een vraag van een lezeres die na 30 jaar samenwonen en een gezamenlijk kind uit elkaar was gegaan.
Wel hebben we haar erop gewezen dat als zij betrokken is bij een testament het zeer aanbevelenswaardig is zelf een kopie te houden. Mocht zelfs haar ex (kennelijk de testateur) het biologisch kind van hem (later) hebben onterfd dan kan het nog altijd een beroep doen op de legitieme portie.
Een testament kan altijd veranderd worden door de betreffende testateur zelf. Daarom is het raadzaam eens in de drie tot vijf jaar na te gaan of er wijzigingen in het testament nodig zijn, schrijft de Schenken en Erven Almanak 2015 van Elsevier/Nextens. Voor wijzigingen of herziening is wel weer een notaris nodig.
Temeer een reden om een kopie van het testament te bewaren.
Om het nog ingewikkelder te maken, er bestonden in het oude erfrecht ook combinatietestamenten. Tegenwoordig is een ieder afhankelijk van zijn eigen testament. Dus in een huwelijk en bij samenwoners hebben allen afzonderlijke testamenten maar van wie de ‘partner’ meestal wel de inhoud weet. Die inhoud kan dus na scheiding van de leefvorm wijzigen!


Financiële zaken


Banksparen voor een uitvaart niet mogelijk

Het gaat mij om geblokkeerde spaarrekeningen voor begrafenispolissen. Mijn huisbankier biedt dat product niet aan. Kunt u mij eventueel verder helpen?

Het probleem is dat geen enkele bank thans een geblokkeerde spaarrekening ten behoeve van de uitvaart biedt. Het voordeel daarvan is dat dit vermogen niet meetelt in box 3 van de inkomstenbelasting van de Belastingdienst.
Het alternatief zijn uitvaartverzekeringen of deposito’s van de uitvaartbranche. Deposito’s bij een uitvaartverzekeraar zijn mogelijk voor u interessant. Op deze manier spaar je ook op een geblokkeerde spaarrekening, komt het geld vrij op moment van overlijden en geldt de fiscale vrijstelling in box 3.
Houd er wel rekening mee dat de minimuminleg van zo’n deposito mogelijk oploopt tot 5000 euro en dat de rentevergoedingen per verzekeraar behoorlijk kunnen verschillen en aan de lage kant zijn. Het is dus belangrijk om de voorwaarden en rentepercentages van de verschillende verzekeraars goed te vergelijken. Mensen die wat meer financieel zijn onderlegd kunnen beter zelf langlopende bankproducten nemen of beleggen.


Consumentenzaken

Keuring rijbewijs kan goedkoper

In een van uw vorige rubrieken noemt u een bedrag van 80 euro als kosten voor een keuring van het rijbewijs voor ouderen vanaf 75 jaar. Die tarieven bij een arts (niet de eigen) zouden zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Die zal best een richting aangeven. Maar het kan volgens mij ook een stuk goedkoper. Klopt dat?

Soms kan inderdaad een keuring voor het rijbewijs van ouderen een stuk goedkoper zijn. Van een lezer kregen wij door dat het de moeite waard is om in eigen omgeving te informeren naar genoemde kosten.
Ook leden van clubs kunnen goedkoper uit zijn. De lezer noemt de ouderenbonden en de verenigingen van diabetici.


AOW en pensioen

Oude WAO-uitkering gaat over in AOW

Dit jaar word ik 65 jaar en krijg een half jaar later AOW. Ik heb nu al lang een WAO-uitkering. Voor mijn pensioen was ik verzekerd bij een pensioenfonds voor de gezondheidszorg. Ik kreeg van dat fonds een schrijven dat ik bij mijn AOW een klein pensioentje ga ontvangen. Mijn WAO-uitkering stopt dan. Klopt dit?

Ja. Bij veel pensioenfondsen gaat thans het ouderdomspensioen in, gelijklopend met de AOW. Uiteraard wordt uw oude WAO-uitkering dan beëindigd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is per 29 december 2005 vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).


Onvoldoende pensioen uit Nederland en Canada

Ik heb 25 jaar in Canada gewoond en word dus 50 procent op de Nederlandse AOW gekort. Als het pensioen uit Canada niet de andere 50 procent haalt, wordt dit aangevuld uit de bijstand, begrijp ik. Speelt dan, ook bij 65-plussers, het eigen vermogen nog een rol?

Uit uw vraag halen we dat u geen aanvullende inkomsten of pensioenen op uw AOW-bedragen uit Nederland en Canada verwacht als u 65 jaar wordt. Indien u een aanvulling tot het AOW-niveau nodig hebt, kunt u een beroep doen op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De uitvoerder daarvan is eveneens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarvan u omstreeks een half jaar van tevoren bericht krijgt.
Een rol speelt hierbij ook het vermogen dat u hebt. De vrijlating voor een alleenstaande is dit jaar slechts € 5920. Voor de vrijlating van de overwaarde in het eigen huis geldt een ander bedrag.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties