Rechten & Plichten 20 over erfrecht

5862-rechten-plichten-20-over-erfrecht Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Onze ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven. Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar.
Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.
Erf- en schenkingsrecht

Nalaten aan kinderen uit eerder huwelijk

Mijn vrouw en ik zijn 30 jaar geleden gehuwd in gemeenschap van goederen. Wij hebben samen een kind. Uit een vorig huwelijk heb ik twee kinderen. Met hen heb ik al vele jaren geen contact meer. Hoe is het met de verdeling van de erfenis in geval van overlijden van één van ons en hoe wordt de erfenis verdeeld in geval wij tegelijkertijd komen te overlijden?

Indien in een testament niet iets anders is bepaald, dan geldt bij het overlijden van u en uw vrouw het wettelijk erfrecht. Dat betekent dat indien uw vrouw overlijdt u en uw enige kind de erfgenamen zijn.
Overlijdt u dan zijn uw (wettelijke) vrouw, uw kind en de kinderen uit uw eerdere huwelijk de erfgenamen (van uw deel in de gemeenschap van goederen). Het wettelijk erfrecht voorziet er tegenwoordig wel in dat de langstlevende ouder over de nalatenschap kan blijven beschikken en dat de kinderen een vordering houden tot het overlijden van de langstlevende.
Allebei tegelijk overlijden is zeer zeldzaam (hooguit bij een vliegtuigongeval). Maar ook dan geldt het hiervoor beschreven erfrecht. Misschien is het in uw geval heel verstandig om toch eens na te denken over een testament indien er veel bezittingen in het geding zijn. Raadpleeg een notaris!


Bewindvoerder erfenis stoppen

Ik heb jaren geleden een erfenis gekregen onder bewind van mijn oom. Waar ik mee zit, is dat ik al 43 jaar ben en dat ik zelden iets hoor van mijn bewindvoerder. Ik vind dat ik inmiddels ‘normaal' ben en gewoon mijn eigen zaken kan regelen. Ik wil van mijn oom af maar dan word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb al jaren een rechtsbijstandsverzekering maar daar zegt men mij dat ik me erbij moet neerleggen. Hoe kan ik dit probleem oplossen?

Een bewindvoerder beheert het door de erflater aan een erfgenaam nagelaten vermogen. Een erflater besluit meestal tot de instelling van een testamentair bewind als hij zijn erfgenaam niet in staat acht het nagelaten vermogen behoorlijk te besturen. De bewindvoerder is aangesteld door de rechter en die moet hem of haar ook weer uit zijn functie ontheffen.
Als de bestaande bewindvoerder én u vinden dat u zelf de goederen en/of het vermogen op verantwoorde wijze kan besturen, dan is de procedure bij de rechter vrij eenvoudig. Anders wordt het als de bewindvoerder het niet met u eens is. Dan zal uzelf bij de rechter moeten aantonen dat u in staat bent tot fatsoenlijk beheer van het aan u nagelaten vermogen. Indien u de juiste module hebt van een rechtsbijstandsverzekering, kan men u hierin bijstaan.
In uw situatie is het dus van groot belang dat u eerst met uw bewindvoerder tot overeenstemming komt over beëindiging van het bewind.


Financiële kwesties

Incasso van vergoeding bij veroordeelde

Onze dochter is slachtoffer geweest van diefstal van haar mobiele telefoon. Hiervan is aangifte gedaan bij de plaatselijke politie. Zij gaven weinig kans op enig positief resultaat in deze. Aan de hand van een ‘uitdraailijst telefoonaanbieder’ heb ik als ouder de vermoedelijke dader getraceerd: het was haar ex-vriend. Na lange procedures bij politie en justitie is hij door de politierechter veroordeeld. Aan hem werd ook een civiele vordering van €500 voor vergoeding aan mijn dochter opgelegd. Hij betaalt echter niet en nu is het justitioneel incassobureau (CJIB) ingeschakeld.

Ik heb diverse malen geïnformeerd naar de stand van zaken en kreeg steeds te horen dat men er mee bezig is. Op een gegeven moment meldde deurwaarder dat er kans is op uitbetaling. We zijn nu echter vijf maanden later en we hebben nog niets ontvangen. Heeft het zin om een andere deurwaarder in te schakelen om de ‘civiele vordering’ om te zetten in klinkende munt?


Na een rechterlijke uitspraak over een vordering op een veroordeelde zit u in principe bij een incasso natuurlijk wel vast aan het justitioneel incassobureau. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de incasso langzamer gebeurt dan bij een ander - door u in te schakelen - incassobureau. Immers alle bureaus zijn afhankelijk van de vraag hoeveel er te halen is en of zij een verdwenen schuldenaar kunnen vinden.
Indien de veroordeelde bijvoorbeeld alleen maar bijstand heeft dan kan er per maand slechts op een klein bedrag (in de regel ongeveer 15 procent) beslag worden gelegd. Vaak moet dat ook nog worden verdeeld tussen alle schuldeisers. Het vonnis zal ongetwijfeld worden uitgevoerd, maar zoals gesteld het is niet zo eenvoudig om bij spoorloze schuldenaars zonder bezittingen of met weinig inkomen verhaal te halen.
U en uw dochter zullen toch wel enig geduld moeten hebben en erop moeten vertrouwen dat de deurwaarder zijn procedures kan afhandelen. Uw staat in uw rechten. Het kan ook geen kwaad regelmatig de deurwaarder op te bellen en te vragen hoe het met z'n vordering staat. U kunt hem ook tippen als u zeker weet wat de verblijfplaats van de veroordeelde is.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De geschiedenis van waterThe history of water

‘The history of water’
has never been written

Until today

The history of water
is now being written
by a small fountain
at the end of Henszlemann Imre utca,
in the city of Budapest,
Hungary

- with bright blue water from the Danube

And what a page-turner it is!

(Piccalilly)


  • Nieuw

  • Reacties