Vragenrubriek 'Rechten&Plichten'

5349-vragenrubriek-rechten-plichten Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Vanwege uw privacy worden de vragen en antwoorden anoniem behandeld. Door ons ingeschakelde deskundigen proberen u zo spoedig mogelijk een persoonlijk antwoord te geven.
Stuur uw vraag naar Hans Roodenburg.

Omdat Rotterdam en Den Haag elkaar niet bijten, staat deze rubriek ook in De Oud-Hagenaar. Tot 31 december 2014 stond Rechten & Plichten ook in De Oud-Rotterdammer.Erf- en schenkingsrecht


Achterneven erven van bloedverwant

Ik behoor tot een grote groep van achterneven en –nichten die allen meedelen in een nalatenschap van een verre tante. Volgens onze inschattingen laat zij 100.000 euro na. Ons deel zou neerkomen op omstreeks 2500 euro. Hoeveel houden wij na belastingen hiervan netto over?

Bij een dergelijke verre bloedverwant bedraagt de vrijstelling dit jaar slechts 2111 euro. Over het meerdere betaalt u 30 procent erfrechtbelasting. Derhalve houdt u volgens onze berekening van uw erfenis van 2500 euro bijna 2400 euro over.


Financiële zaken


Verschil tussen en/of en en/en rekening

Is er bij bankrekeningen een (juridisch) verschil tussen een en/of rekening en een en/en rekening? Valt het aan te bevelen om echtelieden elkaar een volmacht te geven als een van de twee onverhoopt dement wordt?

Een en/of-rekening is bedoeld voor partners of voor een ouder en een kind. Vrijwel elke bij ons bekende bank hanteert de term en/of rekening. Het gaat meestal om twee personen – meestal partners - die allebei over de rekening kunnen beschikken. Bij een en/en-rekening (komt veel minder voor) is toestemming van de andere rekeninghouder nodig. Er zijn ook banken die dat helemaal niet aanbieden.
In het geval van een en/of rekening wordt altijd aanbevolen (bijvoorbeeld met een kind) om vast te leggen voor wie het saldo is. Anders kunnen bij overlijden van de ouder problemen ontstaan met andere erfgenamen. Zelf zijn wij dan ook niet zo’n voorstander van een en/of-rekening met een kind.
Het opnemen van geld kan even gemakkelijk bereikt worden met een machtiging van de ouder aan het kind. Voor meer informatie hierover kunt u uw bank raadplegen. De machtiging wordt meteen stopgezet als een ouder komt te overlijden. Dat laatste moet meteen gemeld worden.
Vaak wordt dan gesteld, maar dan kan ‘mijn kind’ bij een en/of rekening nog over het saldo beschikken voor uitvaartkosten e.d. Dat is misschien wel zo, maar binnen enkele dagen is te regelen dat alle erfgenamen (of de gemachtigde hiervan) over het saldo kunnen beschikken om rekeningen te voldoen e.d. Die betalingen hoeven vaak niet op stel en sprong worden gedaan. Over hoe dat gaat kan elke helpdesk (in geval van overlijden) van een bank u meer informeren.
Bij dementie van een van de ouders kan de ander bij een en/of rekening nog blijven beschikken over het geld. Soms is het ook nodig dat de dementerende onder bewind of zelfs curatele wordt geplaatst. Dat hangt van de situatie af. Bewind is bedoeld voor wie zijn financiële zaken niet zelf kan regelen. Bij curatele komen mensen helemaal onder toezicht te staan van een ander. Dan kan de reguliere en/of rekening bij gehuwden of partners uitkomst bieden.
Mensen worden bij bepaalde vormen van dementie handelingsonbekwaam. Maar een echtpaar kan heel goed doorleven als er één dement is. Pas als de ander is overleden of het zelf ook niet meer aankan, dan is curatele of bewind aan de orde.


Fiscale zaken

Belastingheffing voor en na AOW

Als je in de maanden voor je AOW gerechtigde leeftijd pensioen ontvangt, val je onder een andere belastingtabel waardoor je een hogere loonheffing krijgt en dus veel minder netto overhoudt. Klopt dit?

Dat is altijd: je betaalt inkomstenbelasting evenredig aan je bruto-inkomsten. Als je met AOW gaat dan word je voor de Belastingdienst in dat jaar afgerekend als 65-plusser voor de maanden dat je boven de AOW-datum zit. Er is dan weliswaar een lager schijventarief maar er kleven ook nadelen aan. Soms kan het zelfs voordeliger zijn (met algemene heffingstoeslag, arbeidstoeslag, zelfstandigenaftrek of bijzondere aftrekposten) om nog niet in het andere tarief voor mensen boven de AOW-leeftijd te vallen. Dat hangt van de situatie af.


AOW en pensioen


Toeslagzaak AOW is niet te geloven

Op 1 januari 2015 is de toeslag vervallen voor nieuwe aanvragers van AOW met een weinig of niet verdienende partner. Maar hoe zit het met de AOW’ers waarvan de partner kortgeleden is overleden? Mijn acht jaar jongere vrouw is in december 2013 overleden en ik ontvang vanaf februari 2014 AOW voor alleenstaanden. Wat gebeurt er als ik ga samenwonen in 2015? Ik heb een vriendin van nog geen 60 jaar op het oog die alleen een klein baantje heeft en een aanvullende uitkering?

U houdt uw AOW, zij het dat u dan het lagere staatspensioen voor partners krijgt (netto circa 728 euro per maand, ruim 330 euro lager dan de alleenstaande AOW). Voor uw nieuwe partner krijgt u géén toeslag meer. Zij houdt wel haar inkomen uit het kleine baantje en van haar uitkering hangt het ervan af welke dat is.
Als het een aanvullende bijstandsuitkering betreft, dan heeft het nadelige gevolgen voor haar. Krijgt ze bijvoorbeeld een aanvullende werkloosheidsuitkering (WW) dan is er niet zoveel aan de hand, behalve haar verplichtingen.
Het is daarom goed uw beslissing af te wegen om samen te gaan wonen. Het is al een stuk gemakkelijker om tot dit besluit – in overleg? – te komen als u een flink bedrijfspensioen hebt waaraan niet valt te tornen. Ook andere zaken als kostenbesparingen (door bijvoorbeeld één huishouden te vormen) en haar pensioen later moeten in deze afweging worden meegenomen.

Johannes :
Postma? Postma? Van die loterij natuurlijk :-)

Ja die vele werklozen hoe komt dat toch? Triest zeker als je een gezinnetje mag onderhouden.

Maar er zijn er ook die het zo slecht nog niet hebben las ik vanochtend. Zo is er ene Tofik Dibi de ex-Groenlinkser die na een ruzie zelf stampvoetend vertrok maar wel een maandelijkse uitkering toucheerde van € 5849 Mogen we allen aan bijdragen.
Helaas geheel volgens de regels moet hij straks terug naar "slechts" € 5100 per maand, terwijl hij toch zo zijn best doet om een baan te vinden.

Tja je kan natuurlijk wel voor links in de kamer gaan zitten maar dat betekent natuurlijk niet dat je gelijk bent onder je gelijken.

Ombudsman wat is uw advies?

donderdag 05 feb 2015

Jim P. Postma :
De pot legen doe ik dus voortaan lekker samen met collega Hans Roodenburg, uiteraard op fifty-fifty-basis. Als je met ons meedoet Johannes, is er zeker nog een percentage voor jou weggelegd (ons Wimke valt in deze helaas buiten de 'ballentagecommissie'.

O ja, wat die armoede betreft. In de afgelopen drie jaar zijn er gelukkig
weer 250.000 banen weggevallen, c.q. golven van ontslagen. Goed voor onze pot...

donderdag 05 feb 2015

Johannes :
Voortzetting van deze rubriek is voor degenen die verdwalen in het woud van regelgeving zeker nuttig. Bravo.

Maar waarom zoeken mensen toch altijd weer naar manieren om de, door ons gevulde gemeenschappelijke potten, zoveel mogelijk uit te nutten en worden daarbij nog geholpen ook. Lees bijv. de laatste vraag.
Vraagsteller vind een nieuwe liefde en wil zijn levensavond daarmee doorbrengen. Geweldig toch? Maar ja dat kost hem wat geld hoe moet dat nou?
En dan heb ik problemen met het schaamteloze advies:
"Het is daarom goed uw beslissing af te wegen om samen te gaan wonen"

Wat nou afwegen dacht je dat wij 50 jaar geleden een afweging maakten? Nee het was liefde, we hadden geen geld wel een droom.
Maar hier denken vraagsteller en adviseur er anders over, het gaat ordinair over zoveel mogelijk graaien.
Potverdikkeme hebben we hier Jim Postma die zich om de armoede bekommert, armoede omdat er teveel beroep op gemeenschapsgeld wordt gedaan en dan hier zijn collega met advies hoe de pot te legen

donderdag 05 feb 2015

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties