Het nieuwe B & W

Portefeuilleverdeling

Burgemeester

- Openbare orde en veiligheid
Rampen en crises (acute fase)
Industriële/brandveiligheid
Ondermijning
Radicalisering
Polarisatie en maatschappelijke onrust
Terrorisme
HIC
Cyber
Cameratoezicht
Horecavergunningen/Drank- en Horecawet
Prostitutie
Coffeeshops
Evenementenvergunningen
Voetbal
Demonstraties
Jeugdoverlast en criminaliteit
Voorzitter Veiligheidshuis
Voorzitter Stuurgroep in de Wijk

- Kieswet

- Internationaal
Concerncommunicatie
Media
Gedenktekens

Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven HBIS

B. Wijbenga – van Nieuwenhuizen

- Buitenruimte
Water(management) en Deltaplan (grond)water
Afvalinzameling en afvalstoffenheffing
Onderhoud kapitaalgoederen (riolering, wegen, bruggen e.d.)
Groen, pleinen en parken
Rivieroevers en ecologische groenblauwe structuur
Recreatieschap Rottemeren, Landschapstafels IJsselmonde en Hof van Delfland
Gebieden voor natuur en recreatie (Oranjebonnenpolder, Vlinderstrik)
Openbare speelvoorzieningen
Dierenwelzijn (opvang zwerfdieren, adviescommissie Stadsnatuur en dierenwelzijn)
Begraven en cremeren (Islamitische begraafplaats)
Niet gesprongen explosieven
Straatnamen
Natuur- en milieueducatie, inclusief verzelfstandiging NME/kinderboerderijen en subsidierelatie met Blijdorp)

- Emancipatie
Integratie & Samenleven
Discriminatie
Statushouders
LHBTI
Inburgering
WIJ-samenleving (antiradicalisering en preventie polarisatie)

- Handhaving
Toezicht en handhaving
Vicevoorzitter Stuurgroep Veilig in de Wijk
Straatintimidatie
Aanpak overlast (op het gebied van wonen, Skaeve Huse, verkeershufters, OV-surveillanten)
Tegengaan overlast Shisalounges
Sociale veiligheid
Stadstoezicht en BOA’s
Gebruik beelden cameratoezicht voor handhaving

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde omgeving BWEG

S.A. Kurvers

- Bouwen
- Wonen
- Uitvoering energietransitie gebouwde omgeving
- Ruimtelijke Ordening

Rotterdamwet
Bouw- en woningtoezicht
Omgevingswet
Stadshavens
Gebiedsontwikkelingen
Hart van Zuid
Particuliere woningvoorraad
Huisjesmelkers
Maatschappelijk en commercieel vastgoed
Uitvoeringsagenda SO
Transformatie kantoren
Aardgasvrije wijken en verduurzamen woningen
Verduurzamen schoolgebouwen
Prestatieafspraken met corporaties (inclusief duurzaamheid)
Volkstuinen
Woonwagencentra
Collectiegebouw
Verbouwing Museum Boijmans Van Beuningen
Open Venster

Wethouder Financien, Organisatie en Haven FOH

A.L.H. Visser

- Grote lopende projecten
Afbouw Hoekse Lijn, Coolsingel, Maastunnel, Feyenoord City

- Haven
- Financiën
- Organisatie
- Dienstverlening

Belastingen
Deelnemingen
Verantwoordelijkheid P&C-cyclus
ICT
Investerend vermogen (herijking beleid rondom reserves, IFR, inzet fondsen)

Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme OCT

S. Kasmi

- Cultuur
Monumentenzorg
Evenementenbeleid
Evenementenfonds
Horecabeleid

- Onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO/Hoger onderwijs
Onderwijshuisvesting
Aanpak lerarentekort
Aanpak thuiszitters
Tegengaan voortijdig schoolverlaten

- Toerisme
Recreatie
Recreatieoord Hoek van Holland, samen met wethouder BWEG
Hotelsector
Citymarketing

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie DLE

A. Bonte

- Duurzaam
- Resilience
- Energietransitie (inclusief lobby en programmabudget)
- Rotterdam Circulair
- Milieu en milieuhandhaving
- Luchtkwaliteit
Stimuleren elektrisch/emissieloos vervoer

DCMR
Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord

Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal MJT

J. Bokhove

- Mobiliteit
Stedelijke bereikbaarheid
Milieuzone
Aanleg nieuwe infrastructuur (3e stadsbrug, metro Zuid)
Verkeersveiligheid
A13/16
Parkeren
Luchthaven
Kabelbaan over de rivier

- Jeugd
Jongerenloket
Jeugdhulp
Veilig Thuis

- Taal
Laaggeletterdheid en bestrijding taalachterstanden (Taaloffensief)

Wethouder Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid WIN

R. Moti

- Werk en Inkomen
- Arbeidsmarkt
- Nationaal Programma Rotterdam Zuid (agenderend portefeuillehouder)

Leer-werkakkoorden
Uitvoering Participatiewet
Tegenprestatie
Fraudebestrijding en handhaving
Jeugdwerkloosheid
Magis 010/Rotterdam Inclusief
Sociaal ondernemen
Uitvoering Nieuw Beschut Werk
Social Impact Bonds
Impact investing
Werkgeversservicepunt

Wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen EWK

B.C. Kathmann

- Economie
Stedelijke en regionale economie
Roadmap Next Economy
Regeldruk
Detailhandelbeleid
Markten en ambulante handel
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
Smart City (digitale infrastructuur en glasvezel)
Kansen voor West (EFRO-gelden)
Investerend vermogen (Impact investing)
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling binnenstad

- Kleine Kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis)
Gebiedsorganisatie en wijkgestuurd werken
Bestuurlijk stelsel (monitoring, evaluatie en inrichting bestuursmodel)
Plan van Aanpak (Taskforce) Vreewijk
Mooi, mooier Middelland
Plan van Aanpak Schiebroek Zuid
Plan van Aanpak Oud-Crooswijk
Programma Oost (samen met wethouder HBIS)

- Participatie
Burgerparticipatie, inclusief Right to challenge, Right to co-operate en Young010
Citylab 010 en afhandeling stadsinitiatieven (RIF010)
Democratisering
Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport VZOS

S. de Langen

- Volksgezondheid
- Welzijn
- Zorg
Maatschappelijke opvang
Huisvesting bijzondere doelgroepen
WMO
Nota Publieke Gezondheid en Vitale Stad
Kwetsbare groepen (verwarde personen, LVB-ers)
Doelgroepenvervoer
Aansturing Wijkteams
E-health
Aanpak arbeidsmarkttekort in de Zorg

- Ouderen
Masterplan Ouderen

- Sport
Rotterdam Topsport en Rotterdam Sport Support
Speeltuinen (speeltuinverenigingen)
Aanleg trapveldjes en Cruyffcourts
Scouting
Lekker Fit

Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg ASIZ

M.K.A. Grauss

- Armoedebestrijding
- Schuldenaanpak
Deltaplan schulden
Perspectieffonds

- Informele Zorg
Vrijwilligers
Mantelzorg
Ervaringsdeskundigheid

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

De mooiste gedichten van de wereld 4

50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International en vertellen waarom.

Jana Beranová over Vasko Popa


Een kleine hommage

Het is 1970, het 1e jaar van Poetry International.
Voor vertalingen is nog weinig geregeld. Ik lees
dat mijn landgenoot Miroslav Holub uit het Duits
is vertaald en bel op. Martin Mooij vraagt mij om
te komen. Holub kreeg van het toenmalig regiem
geen uitreisvisum. maar omdat ik ook uit andere
Slavische talen kan vertalen, bevind ik me opeens
tussen de werelddichters.

Eén kijkt me aan met van die droeve wolvenogen.
Ik wist toen nog niet dat wolven een belangrijke
rol speelden in zijn Roemeens-Servische cultuur.
Het is Vasko Popa en hij leest die avond uit
‘Spelen’ voor. Poëzie als spel met ons bestaan.
Ik lees en herlees. Tuimel van verbazing naar
verbazing. Het is Beckett, maar menselijker.
Een stoelpoot die lief gebaart! Ik zie een
keukenstoel. Allicht, fauteuils hebben armen.
Absurd. Een merkwaardige herkenning.

Van het eerste festival is op papier weinig
overgebleven, maar ‘Spelen’ zijn in mijn
vertaling opgenomen in Machine van
woorden (1975), de eerste boekuitgave
van Poetry International.

In 1974, toen hij de wolvengedichten las,
kocht ik voor hem een vaatje haringen – Popa
was dol op Hollandse nieuwe. Bij het afscheid
op Schiphol struikelde ik, het vaatje viel op de
grond en rolde naar hem toe. Hij gaf het een
tik, vaatje rolde terug en ik kon het alsnog
feestelijk overhandigen. Aan het eind van zijn
leven, hoorde ik jaren later, zat hij in winterjas
op een stoel midden in de kamer te wachten
op de dood. Dat was weer een andere stoel.vertaling: Jana Beranová

Popa was 6x gast op Poetry International


  • Nieuw

  • Reacties