Het nieuwe B & W

Portefeuilleverdeling

Burgemeester

- Openbare orde en veiligheid
Rampen en crises (acute fase)
Industriële/brandveiligheid
Ondermijning
Radicalisering
Polarisatie en maatschappelijke onrust
Terrorisme
HIC
Cyber
Cameratoezicht
Horecavergunningen/Drank- en Horecawet
Prostitutie
Coffeeshops
Evenementenvergunningen
Voetbal
Demonstraties
Jeugdoverlast en criminaliteit
Voorzitter Veiligheidshuis
Voorzitter Stuurgroep in de Wijk

- Kieswet

- Internationaal
Concerncommunicatie
Media
Gedenktekens

Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven HBIS

B. Wijbenga – van Nieuwenhuizen

- Buitenruimte
Water(management) en Deltaplan (grond)water
Afvalinzameling en afvalstoffenheffing
Onderhoud kapitaalgoederen (riolering, wegen, bruggen e.d.)
Groen, pleinen en parken
Rivieroevers en ecologische groenblauwe structuur
Recreatieschap Rottemeren, Landschapstafels IJsselmonde en Hof van Delfland
Gebieden voor natuur en recreatie (Oranjebonnenpolder, Vlinderstrik)
Openbare speelvoorzieningen
Dierenwelzijn (opvang zwerfdieren, adviescommissie Stadsnatuur en dierenwelzijn)
Begraven en cremeren (Islamitische begraafplaats)
Niet gesprongen explosieven
Straatnamen
Natuur- en milieueducatie, inclusief verzelfstandiging NME/kinderboerderijen en subsidierelatie met Blijdorp)

- Emancipatie
Integratie & Samenleven
Discriminatie
Statushouders
LHBTI
Inburgering
WIJ-samenleving (antiradicalisering en preventie polarisatie)

- Handhaving
Toezicht en handhaving
Vicevoorzitter Stuurgroep Veilig in de Wijk
Straatintimidatie
Aanpak overlast (op het gebied van wonen, Skaeve Huse, verkeershufters, OV-surveillanten)
Tegengaan overlast Shisalounges
Sociale veiligheid
Stadstoezicht en BOA’s
Gebruik beelden cameratoezicht voor handhaving

Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde omgeving BWEG

S.A. Kurvers

- Bouwen
- Wonen
- Uitvoering energietransitie gebouwde omgeving
- Ruimtelijke Ordening

Rotterdamwet
Bouw- en woningtoezicht
Omgevingswet
Stadshavens
Gebiedsontwikkelingen
Hart van Zuid
Particuliere woningvoorraad
Huisjesmelkers
Maatschappelijk en commercieel vastgoed
Uitvoeringsagenda SO
Transformatie kantoren
Aardgasvrije wijken en verduurzamen woningen
Verduurzamen schoolgebouwen
Prestatieafspraken met corporaties (inclusief duurzaamheid)
Volkstuinen
Woonwagencentra
Collectiegebouw
Verbouwing Museum Boijmans Van Beuningen
Open Venster

Wethouder Financien, Organisatie en Haven FOH

A.L.H. Visser

- Grote lopende projecten
Afbouw Hoekse Lijn, Coolsingel, Maastunnel, Feyenoord City

- Haven
- Financiën
- Organisatie
- Dienstverlening

Belastingen
Deelnemingen
Verantwoordelijkheid P&C-cyclus
ICT
Investerend vermogen (herijking beleid rondom reserves, IFR, inzet fondsen)

Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme OCT

S. Kasmi

- Cultuur
Monumentenzorg
Evenementenbeleid
Evenementenfonds
Horecabeleid

- Onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO/Hoger onderwijs
Onderwijshuisvesting
Aanpak lerarentekort
Aanpak thuiszitters
Tegengaan voortijdig schoolverlaten

- Toerisme
Recreatie
Recreatieoord Hoek van Holland, samen met wethouder BWEG
Hotelsector
Citymarketing

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie DLE

A. Bonte

- Duurzaam
- Resilience
- Energietransitie (inclusief lobby en programmabudget)
- Rotterdam Circulair
- Milieu en milieuhandhaving
- Luchtkwaliteit
Stimuleren elektrisch/emissieloos vervoer

DCMR
Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord

Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal MJT

J. Bokhove

- Mobiliteit
Stedelijke bereikbaarheid
Milieuzone
Aanleg nieuwe infrastructuur (3e stadsbrug, metro Zuid)
Verkeersveiligheid
A13/16
Parkeren
Luchthaven
Kabelbaan over de rivier

- Jeugd
Jongerenloket
Jeugdhulp
Veilig Thuis

- Taal
Laaggeletterdheid en bestrijding taalachterstanden (Taaloffensief)

Wethouder Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid WIN

R. Moti

- Werk en Inkomen
- Arbeidsmarkt
- Nationaal Programma Rotterdam Zuid (agenderend portefeuillehouder)

Leer-werkakkoorden
Uitvoering Participatiewet
Tegenprestatie
Fraudebestrijding en handhaving
Jeugdwerkloosheid
Magis 010/Rotterdam Inclusief
Sociaal ondernemen
Uitvoering Nieuw Beschut Werk
Social Impact Bonds
Impact investing
Werkgeversservicepunt

Wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen EWK

B.C. Kathmann

- Economie
Stedelijke en regionale economie
Roadmap Next Economy
Regeldruk
Detailhandelbeleid
Markten en ambulante handel
Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard
Smart City (digitale infrastructuur en glasvezel)
Kansen voor West (EFRO-gelden)
Investerend vermogen (Impact investing)
Bedrijventerreinen
Ontwikkeling binnenstad

- Kleine Kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis)
Gebiedsorganisatie en wijkgestuurd werken
Bestuurlijk stelsel (monitoring, evaluatie en inrichting bestuursmodel)
Plan van Aanpak (Taskforce) Vreewijk
Mooi, mooier Middelland
Plan van Aanpak Schiebroek Zuid
Plan van Aanpak Oud-Crooswijk
Programma Oost (samen met wethouder HBIS)

- Participatie
Burgerparticipatie, inclusief Right to challenge, Right to co-operate en Young010
Citylab 010 en afhandeling stadsinitiatieven (RIF010)
Democratisering
Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport VZOS

S. de Langen

- Volksgezondheid
- Welzijn
- Zorg
Maatschappelijke opvang
Huisvesting bijzondere doelgroepen
WMO
Nota Publieke Gezondheid en Vitale Stad
Kwetsbare groepen (verwarde personen, LVB-ers)
Doelgroepenvervoer
Aansturing Wijkteams
E-health
Aanpak arbeidsmarkttekort in de Zorg

- Ouderen
Masterplan Ouderen

- Sport
Rotterdam Topsport en Rotterdam Sport Support
Speeltuinen (speeltuinverenigingen)
Aanleg trapveldjes en Cruyffcourts
Scouting
Lekker Fit

Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg ASIZ

M.K.A. Grauss

- Armoedebestrijding
- Schuldenaanpak
Deltaplan schulden
Perspectieffonds

- Informele Zorg
Vrijwilligers
Mantelzorg
Ervaringsdeskundigheid

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Liever Turks dan Paaps..

(Door Geert-Jan Laan)

Tijdens de Nederlandse vrijheidstrijd, de 80-jarige oorlog dus, was een gevleugelde uitdrukking:,, Liever Turks dan Paaps.”Dat sloeg op de moslimbondgenoten in een land dat nu Turkije heet. In de strijd tegen de Spanjaarden was de sultan een belangrijke bondgenoot van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de harem van de sultan bevinden zich ook een grote hoeveelheid, door Nederland geschonken, Delfts blauwe tegels en andere kunstvoorwerpen.

Nederland was ook het eerste westeuropese land dat het moslimrijk erkende. En ook de eerste staat die een eigen ambassade in de stad opende die toen nog Constantinopel heette.Op onze beurt namen we de Turkse tulpenbollen mee en ontwikkelden zo een handel die tot op de dag van vandaag vele honderden miljoenen euro's en dollars waard is geworden.

Nu is het natuurlijk niet zo dat onze strak en streng gereformeerde voorvaderen ook vijf keer per dag op een matje in de richting van Mecca bogen met de tekst :,,Allah is groot.”

En katholieken werden niet onthoofd of op de brandstapel geworpen, maar wanneer zij zich in hun schuilkerken een beetje rustig hielden dan was een ander nieuw woord van toepassing. Het werd “gedoogd”.

En ik weet ook wel dat wanneer ooit de moslimtroepen niet voor Wenen waren tegengehouden de kans groot zou zijn dat wij ook in hoofddoekjes en lange jurken gekleed zouden zijn, maar dat is allemaal niet gebeurd.

Dus hebben we vrijheid van godsdienst. En dus plaatst iemand die de moskee wil sluiten zich buiten de orde in dit land.

En dat zou ook moeten gelden voor een politieke partij die geen leden en geen gekozen aanvoerder heeft.

Een fors aantal jaren geleden toen de Arabische landen dankzij de sterk gestegen prijzen van ruwe olie vele miljarden hadden te verteren was ik op een Europees/Arabisch symposium in de Zwitserse stad Montreux. Aanwezig was ook een uit Ijmuiden afkomstige vishandelaar. Ik vroeg aan hem of hij de Arabieren wilde overhalen onze malse Hollandse nieuwe te kopen en te consumeren. Hij knikte ontkennend. ,,Nee, dat houdt niet lang in de woestijn.” Hij troonde me mee naar een aanpalende kroeg en liet me samenzweerderig een soort kompas zien met allemaal in het Arabische afgedrukte plaatsnamen van over de hele wereld. ,,Kijk,“sprak hij terwijl hij een plaats dicht bij Montreux opzocht. De kompasnaald verschoof en hij wees:,, Daar ligt Mecca. Want zo'n Arabier ligt niet graag met zijn reet in de richting van Allah. Ik heb het de Meccafinder genoemd. ” Ik vroeg hoeveel het moest kosten. ,, Ik heb het in Italie laten vergulden. Zeg maar vijf honderd dollar.”

Een paar dagen later meldde hij dat hij er al zo'n zestig had verkocht.

Opnieuw had de koopman gewonnen van de dominee.


  • Nieuw

  • Reacties