Lieber Onkel Adolf

6023-lieber-onkel-adolf (Door Geert-Jan Laan)
Twintig april is de geboortedag van Adolf Hitler. In de jaren dertig, begin jaren veertig van de vorige eeuw kreeg hij duizenden gelukwensen van vooral zijn eigen bevolking.
Vrouwen, kinderen, huisvaders en toen al bejaarde veteranen uit het leger uit de Eerste Wereldoorlog. Maar er waren ook buitenlanders bij.

Ik zag een paar van die brieven uit Nederland toen ik met mijn collega Rien Robijns in het kader van ons onderzoek naar prins Bernhard in 1976 een bezoek bracht aan het toenmalige Bundesarchiv in Koblenz.


Over Bernhard vonden we trouwens niets. Maar wel een paar brieven van Nederlandse NSB’ers die Hitler in 1933 feliciteerden met zijn machtsovername in Duitsland.
Daar was ook een brief bij van het hoofd ener lagere school in Naarden die Hitler klemmend verzocht ook naar Nederland te komen: ,,Ten einde ook hier orde op zaken te stellen.”

Bundesarchiv
Het onderwerp liet mij niet los en zodoende reisden Jim Postma en ik bijna drie jaar geleden naar Berlijn om in het Bundesarchiv, nu in deze stad, enkele dagen de beschikbare stukken door te spitten. Helaas. Vele honderden brieven, kaarten en steunbetuigingen, maar vrijwel niet uit Nederland.

Tot ik er achter kwam een tijdje geleden dat bij de Nederlandse uitgeverij Bruna in 2008 een boek is verschenen met als titel ‘Brieven aan Hitler’.
Ook hierin vrijwel geen brieven uit Nederland, maar wel met een zeer bijzondere achtergrond.

Deze brieven waren verzameld door de Duitse historicus Henrik Eberle die op dat moment wetenschappelijk medewerker was van de Universiteit van Halle in Duitsland. Hij vond die brieven in een speciaal archief van het Russische Ministerie van Defensie.
Zij maakten deel uit van maar liefst honderdduizenden dossiers van het Derde Rijk tot 1945 die direct na de Sovjet overwinning door speciale eenheden van het Rode Leger in beslag waren genomen en naar Moskou gebracht.

Een van de eerste brieven komt uit Enschede in 1934. Maar die bevat zeker geen lofzang op Hitler. Het zijn bezorgde Jehova getuigen die hun afkeuring uitspreken over de slechte behandeling van hun geloofsgenoten – zij erkenden immers geen enkele andere autoriteit dan God – in het Derde Rijk.
De brief was een onderdeel van een internationale actie van de Jehova getuigen uit de VS, Denemarken, Zwitserland en Nederland.
Zeker 1000 van die brieven waarin vaak ook namen van getroffen geloofsgenoten werden genoemd werden onmiddellijk ter beschikking van de Gestapo gesteld en leidden tot de aanhouding van zo'n 10.000 Jehova getuigen.

Kinderen
Verder valt op in die beginperiode het grote aantal brieven en tekeningen van kinderen voor de verjaardag op 20 april. De aanhef is vrijwel altijd: ‘Lieber Onkel Adolf’.
Het grootste aantal kwam op 20 april 1932 binnen toen Hitler nog net niet aan de macht was.

Op 4 april 1935 schreef de kapper Carl Rudolf Kempe een verjaargroet waarin hij aangaf Hitler graag persoonlijk te willen ontmoeten. Hij wilde ook zijn schaar meenemen ten einde het haar van de grote leider fatsoenlijk te knippen.
Een kort briefje kwam terug met de mededeling dat, onder dankzegging voor de gelukwensen, daar helaas geen tijd voor was.

In april 1939, met de inval in Polen en de Tweede Wereldoorlog op handen, werd een campagne gevoerd om de gelukwensen voor de verjaardag vergezeld te doen gaan van een geldelijke bijdrage. Ongeveer drie miljoen Rijksmark werd opgehaald maar het meeste kwam inmiddels van instanties en bedrijven die dachten garen te spinnen bij het nieuwe regime.

Ronduit hilarisch zijn de beloftes van ‘onwankelbare trouw’ van vergaderende beroepsgroepen, sporters en andere gelijkgestemden of hobbyisten.
Nu was het in Nederland, zeker ter rechterzijde, in die tijd ook niet ongebruikelijk bij het begin van een congres of een bijeenkomst een telegram met een aanhankelijkheidsbetuiging te sturen aan Hare Majesteit de Koningin. Maar de toonzetting was toch aanzienlijk minder gezwollen.

Op 29 juli 1939 stuurden kanovaarders uit alle Duitse gewesten, in Wenen bijeen voor de Nibelungentocht, een telegram aan Hitler om hun ‘onwankelbare trouw’ te betuigen.
Op 2 augustus 1939 dankte Hitler hartelijk voor de gezonden groeten en wenste ,,veel succes bij uw werkzaamheden’’ aan het Internationale Congres voor Onderzoek aan Tandvleesaandoeningen in Freiburg.

Vrouwen
Vooral veel vrouwen maakten aanhankelijke gedichten. Zoals de weduwe Elizabeth Korb uit Neustadt:
Wij vertrouwen de Fhrer, ons Godgeschenk
Die Duitsland leidt en edel denkt
Sieg Heil! Prachtig Duitse land
Wij vertrouwen Groot Duitsland


En zo nog ongeveer zes coupletten.

Wanneer zij eenmaal de pen op papier zetten waren sommige dames niet te stuiten. Zo schreef Frau Dagmar Dasser uit Berlijn op 25-2-1940 een brief van maar liefst 77 kantjes aan de ,,door God gezonden, zo een edele, geniale, ijverige en gelovige redder in de nood.”

Ook op andere gebieden droegen vele dames aan het thuisfront hun steentje bij aan het welzijn van de soldaten, maar ook de steeds vaker getroffen burgerbevolking.
Zo hadden vrouwen uit het stadje Gmund bij Salzburg maar liefst 1442 paar herensokken gebreid. En tevens 863 kinderhemdjes en 300 babyluiers gemaakt.

Met de inval in de Sovjet Unie in 1941 mengden zich ook kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in het koor van de lofzangen. Uit het bezette Polen liet bisschop Jareslaw op 28 juni 1941 weten de aanval op de Goddeloze Bolsjewisten te steunen.
De Grieks-Katholieke geestelijkheid in het eveneens bezette Oekraïne schaarde zich achter de inval met God's zegen te wensen voor de inval tot behoud van de christelijke cultuur.
De Duitse protestantse kerk kwam op 30 juni 1941 met een ondersteuning van de inval nadat Hitler ,,er in was geslaagd het Bolsjewistische gevaar uit ons eigen land te verdrijven.”

Daling
Naarmate de krijgskansen keerden daalden de gelukwensen op 20 april spectaculair. Nu waren de mannen weer in de meerderheid. Zij bestookten hun ,,nog steeds geliefde Leider” met suggesties voor nieuwe wapens waarmee vooral de geallieerde luchtmachten uit de lucht zouden worden geveegd.
Er waren uitgewerkte plannen om netten met raketten de lucht in te sturen zodat de vijandelijke bommenwerpers in de wirwar verstrikt zouden raken.
Een ander idee was met een granaatwerper een rubberkabel de lucht in te sturen met een granaat daaraan vastgemaakt.

Opvallend is dat vrijwel alle briefschrijvers nog keurig, maar zeer kort, antwoord kregen. Op 20 april 1945 kwamen nog een kleine dertig gelukwensen binnen.

Nu is het inderdaad zo, gezien de recente discussie over een referendum in Nederland, dat veel dictators waaronder Hitler gebruik hebben gemaakt van een referendum om hun politieke macht door ‘de stem des volks’ te laten bevestigen.
Hoewel ik zelf een groot tegenstander ben van het instrument referendum gaat het mij veel te ver om de referenda zoals die in ons land en al vele tientallen jaren in Zwitserland worden gehouden te vergelijken met wat Hitler uitspookte in Nazi-Duitsland.

Maar gezien de in dit stuk omschreven populariteitsslag van de nazi's is het wel goed nog even te refereren aan wat zij precies deden. Na het overlijden van president Von Hindenburg op 12 augustus 1934 schreef Hitler een referendum uit op 19 augustus 1934 waarop het volk mocht zeggen of Hitler niet alleen de grote partijleider was, maar ook de macht van de president mocht uitoefenen.

Hitler deed dat natuurlijk al. Met een overweldigende meerderheid stemde het volk daar voor. Alleen in de havenstad Hamburg dorst een minderheid van 20 procent nog tegen te stemmen. Op 10 april 1938 kwam er een referendum of bij de nieuwe verkiezingen voor de Rijksdag, het parlement, alleen kandidaten die Nazi of pro-Nazi waren op de kieslijst zouden mogen komen.
De opkomst was 99,5 procent. Het aantal voorstemmers 98,6 procent.

Johannes :
Ik had het over "Lessons Learned" Rob, terug kijken en daar niets van leren is een zinloze actie.
Bijvoorbeeld:
1, Duitsland had Guernica en Warchau gebombardeerd maar toen ze hetzelfde met Rotterdam dreigden te doen werd het niet serieus genomen;
2. Om de Krim zijn meerdere oorlogen gevoerd en het is nu weer bezet, toch sluiten we een semi-militair pact met de Oekraïne;
3. De Turken hebben 1.5 miljoen Armeniërs vermoord, nu roeien ze systematisch de Koerden uit maar wij sluiten een overeenkomst met Erdogan en financieren hem.

We kijken wel terug maar leren er niets van en over 100 jaar zullen onze kleinkinderen verbaasd zijn over zoveel domheid.

donderdag 28 apr 2016

Rob Timmer :
Dat zég ik Johannes... maar dan tegen Cornelius die net voor mij reageerde!

woensdag 27 apr 2016

Johannes :
Ik kan je niet helemaal volgen Rob, achterom kijken is de enige mogelijkheid om van de fouten te leren.

Lessons learned.
De dertiger jaren in Duitsland versus de huidige gang van zaken in het Turkije onder Erdogan. Je ziet het gebeuren maar de EU onder leiding van voorzitter Rutte sluit vrolijk verdragen met een Erdogan die hard op weg is om het "Nieuw Turkije" te vormen naar de islamitisch fascistische ideeën van Necip Fazıl.
Volgens deze ideeën is democratie een Joodse uitvinding die haar langste tijd heeft gehad.

We zien het gebeuren maar als je er op deze site wat van zegt ben je een rechtse idioot.
Over 50 jaar vragen onze kinderen "hoe kon dit gebeuren"?

woensdag 27 apr 2016

Rob Timmer :
Beste Cornelius, er is helaas geen andere mogelijkheid dan achteraf bekijken of de keuze van een groot deel van een volk de juiste was.

In dat licht kun je je wel afvragen waarom op het moment dat Hitler duidelijk koos om een bepaalde bevolkingsgroep (de joden) overal de schuld van te geven, dat forse deel van de bevolking niet afhaakte en de grote leider tóch bleef volgen!

dinsdag 26 apr 2016

Cornelius :
Wat mij altijd verbaast in dit soort discussies is dat veel mensen de geschiedenis bekijken door de ogen van vandaag en met de kennis van nu. Achteraf is dat zo gemakkelijk. Wanneer je je echt inleeft in de jaren 1920-1935 en probeert te vergeten wat wij nu weten, kun men beter begrijpen waarom mensen de keuzes maakten die zij gemaakt hebben. De armoede, honger, de crisis die werkelijk genadeloos toesloeg en het uitzichtloze. Achteraf (ver)-oordelen is zo gemakkelijk. Plaats de geschiedenis in de context van haar tijd.

dinsdag 26 apr 2016

R.Sörensen :
Nederland 2016

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/04/zorgelijk-nederturken-staan-massaal-achter-erdogan/

Waarom naar het verleden kijken als we niet bereid zijn er iets van te leren?

zondag 24 apr 2016

R.Sörensen :
Over de adoratie voor A.H. zijn boeken vol geschreven. De invoering van SOCIALISTISCHE maatregelen en de angst voor het Russiche communisme (bolsjewisme) speelden een belangrijke rol.
Maar vandaag de dag? Misschien moet je dat vragen aan al die Erdogan stemmers in ons land. Die ouders, die het heel leuk vinden als hun kinderen "grijze wolf" tekens hanteren ?
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/geef_de_sultan_wat_des_sultans_is/

Nog iets waar ik overheen gelezen heb Rob. De S in NSDAP en NSB staat niet voor sociaal!
Het woord sociaal wordt inderdaad misbruikt, maar in sociaal democratie. Dat is immers na het bereiken van haar doelstellingen verworden tot de springplank van de ambitieuze (niets mis mee) middelmaat, die met groot dedain asociaal neerkijkt op mensen die een lagere opleiding hebben of die vraagtekens zetten bij de multiculti flauwekul. .

woensdag 20 apr 2016

Wim :
Het is niet lachen met Rob maar het blijft lachen met Rob vooral niet zelf nadenken en maar blijven ontkennen.

dinsdag 19 apr 2016

Rob Timmer :
Kijk dat bedoel ik nou... Gezonde eigenwaarde en prettig chauvinisme

verwarren met

eng nationalisme en kweken van afkeer voor het vreemde!

Maar dit artikel ging over de adoratie van vele Duitsers en ook Nederlanders van de nationalist Adolfje.

Waar komt dat vandaan? Die adoratie voor een 'groot' leider? Wat bezielde die mensen?

dinsdag 19 apr 2016

R.Sörensen :
Ja waarom zouden we ons er nog druk om maken. Voor Rob is het woord nationalistisch helemaal fout.

Dus niet meezingen met het Wilhelmus, tegen het huis van Oranje, geen geschiedenis over de Opstand, slopen van alle gedenktekens ten ere van vaderlandse helden c.q. geleerden, sluiten van musea, vervalsen geschiedenis, dragen van oranje of rood-wit-blauw verbieden etc.
Dat alles om vooral "nieuwe Nederlanders" niet voor het hoofd te stoten, die een middeleeuws boek dat ons vervloekt vereren (Gods woord) of een hernieuwing van het Ottomaanse genocide Rijk voorstaan.

Zullen we maar gewoon stoppen en het laten bij een terloops, schouderophalend, getik tegen het voorhoofd?

dinsdag 19 apr 2016

Rob Timmer :
Jaja Wim... de kerk wast z'n handen...

dinsdag 19 apr 2016

Wim :
Altijd lachen met Rob en maar ontkennen.

dinsdag 19 apr 2016

Johannes :
Rob
"Het woord 'sociaal' aan de naam toevoegen bleek een dekmantel"

Ik snap het, gelijk de toevoeging 'Arbeid' dus een dekmantel is gebleken om te suggereren dat men voor de Arbeiders zou opkomen.
Ach we trappen er inmiddels niet meer in Rob.

dinsdag 19 apr 2016

Rob Timmer :
De N van nationalistisch staat bij de genoemde partijen niet voor niets vooraan! Het woord 'sociaal' aan de naam toevoegen bleek een dekmantel.

Net als de naam Vrijheid thans een dekmantel is om nationalistisch beleid te willen invoeren. Die genoemde vrijheid is namelijk niet bedoeld voor het hele volk!

Daar gaan we weer!!!

dinsdag 19 apr 2016

R.Sörensen :
geloel"slaat op het zgn. refereren.

De kern van het commentaar op dit stukje is waarom referenda - de enige vorm van directe democratie - in verband brengen met één van de meest ondemocratische regimes die zich ooit op ons contitent gemanifesteerd heeft?
Dan kan je ook de vegetarische beweging en mensen die campagne voeren tegen roken vergelijken met de hiernaast geportreteerde dictator.

Daarbij in het stukje zelf wordt aangetoond, dat de nazi's de uitslag beïnvloed c.q. gemanipuleerd hebben. Dus dan slaat de vergelijking helemaal als k.. op Dirk of als een slappe l.. op een slagroomtaart.

En als we nou toch persee appels en peren willen vergelijken, waarom dan de hedendaagse socialisten niet met Onkel Adolf vergelijken?
Der Onkel noemde zich ook socialistisch!

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/nsdap_en_nsb_socialistische_partijen/

dinsdag 19 apr 2016

Rob Timmer :
Als de roep om meer referenda ineens de kop opsteekt mag men toch herinneren aan een tijd waarin dat ook gebeurde?!
De heer A.H. te D. hield meen ik vijf referenda in vier jaar tijd.

Overigens gaat dit artikel meer over adoratie dan over referenda.

dinsdag 19 apr 2016

Johannes :
Wat zit er in het brein verkeerd als je Adolf via een niemendalletje relateert aan onze volkspeiling. Ik lees:

"Maar gezien de in dit stuk omschreven populariteitsslag van de nazi's is het wel goed nog even te refereren aan wat zij precies deden"

Wel die referentie heeft een weldenkende Hollander helemaal niet nodig tenzij een peiling hem niet zint, dan accepteert hij de mening van anderen niet maar haalt Adolf uit de oude doos en roept: "weet je wie ook referenda hield?"
Ronald Sörensen kwalificeert dit als "geloel" mij lijkt het niet zo kolderiek maar wel bedenkelijk.

dinsdag 19 apr 2016

R.Sörensen :
Hoewel ik zelf een groot tegenstander ben van het instrument referendum gaat het mij veel te ver om de referenda zoals die in ons land en al vele tientallen jaren in Zwitserland worden gehouden te vergelijken met wat Hitler uitspookte in Nazi-Duitsland.

Waarom schrijf je dit stukje dan? Oh, het is goed om te refereren. Om het op zijn Duist te zeggen"geloel"

maandag 18 apr 2016

Wim :
Waar gaat dit over------- zuiver kranten vulling van deze internetkrant.Adolf Hitler was toch gewoon een socialist laat men dat even niet vergeten dus zijn linkse medestanders ook uit NL stuurde hem gelukwensen met zijn verjaardag.Na de oorlog deden ze dat ook bij Vader Jozef Stalin en Fidel Castro, en Mao en Oom Ho.Allemaal socialistisch.

Voorts waarom mag iemand een zogenaamde politiek leider geen kaartje sturen,die mensen vinden dar geoon fantastisch wat deze jongen doen of deden.

Een normaal mens stuurt helemaal geen kaartje naar dat soort boeven en laat zich niet in met politiek maar vormt zijn/haar eigen mening en opvatting,zou iedereen dat doen zou dat miljoenen mensenlevens schelen die door de politiek de dood in gedreven worden.

O ja was Adolf Hitler niet een bevriend staatshoofd van het Nederlandse Rijk in Europa en overzee.

Tel uit je winst maar weer.

maandag 18 apr 2016

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Geert-Jan Laan

Geert-Jan Laan (1943, Delfzijl) is mede-oprichter van de nieuwe weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.
Laan begon zijn journalistieke carrière bij Het Vrije Volk en het Rotterdams Parool, werkte van 1970 tot 1975 als sociaal economisch redacteur bij Het Vrije Volk en bedreef tussen 1975 en 1982 samen met Rien Robijns onderzoeksjournalistiek, o.a. naar Lockheed/Northrop, OGEM, etc. Ze wonnen de persprijs 1980 en publiceerden samen vijf boeken.

Daarna werkte Laan tot 1990 als plaatsvervangend hoofdredacteur/directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam. Via zijn eigen PR- en journalistiek productiebureau deed hij in 1991 ,in opdracht van Robert Maxwel, onderzoek naar de eerste Nederlandse tabloid.

Hij was tot 2003 hoofdredacteur van Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden en was onder meer voorzitter van het Nederlands Persmuseum te Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Dag van de Persvrijheid.

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties